Skriv ut den här sidan

Om alkohol och hälsa

I en studie som genomfördes 2013 redovisades uppgifter om hur många svenskar mellan 17 och 84 år som dricker alkohol, har ett alkoholmissbruk eller alkoholberoende och som är anhörig till personer som dricker mycket alkohol.

Cirka 90 procent av alla vuxna hade druckit alkohol under det senaste året. Nästan hälften hade druckit alkohol minst en gång i veckan och nästan 40 procent hade berusat sig med alkohol minst en gång i månaden.

Regelbunden veckokonsumtion var vanligare bland män än kvinnor (54 respektive 40 procent) och vanligast bland de som var 65 år och äldre (bland män 57 och bland kvinnor 43 procent).

Att berusningsdricka en gång i månaden eller oftare var vanligare bland män än kvinnor (49 respektive 27 procent) men intensivkonsumtion var vanligast bland unga vuxna mellan 20-29 år (bland män 62 och bland kvinnor 46 procent).

Alkoholmissbruk och alkoholberoende

Den som dricker mycket alkohol riskerar att utveckla alkoholmissbruk eller alkoholberoende.

Studien visade att det var fler män än kvinnor som hade ett alkoholmissbruk eller alkoholberoende (7,6 respektive 4,3 procent). Det motsvarar cirka 285.000 män och cirka 161.000 kvinnor eller totalt cirka 446.000 vuxna svenskar (5,9 procent).

Det var de som oftast intensivkonsumerade alkohol som oftast utvecklade alkoholmissbruk eller alkoholberoende, det vill säga de unga vuxna mellan 20 och 29 år. Även i den åldersgruppen var det fler män än kvinnor som fick någon av dessa diagnoser (13 respektive 10 procent).

Bland 30-64-åringarna förekom alkoholmissbruk eller alkoholberoende bland 7-8 procent av männen och cirka 3 procent av kvinnorna.

Lägst var förekomsten bland de som var 65 år och äldre där detsamma gällde 4 procent av männen och 1,3 procent av kvinnorna.

Många är närstående till någon som dricker

Studien visade också att något fler kvinnor än män hade någon i sin närhet som dricker för mycket alkohol (34 respektive 27 procent). Det var också fler kvinnor än män som uppgav att de påverkats negativt av detta (19 respektive 11 procent ). Det motsvarar cirka 700.000 kvinnor och 400.000 män eller totalt cirka 1.1 miljoner vuxna svenskar.

Den konsekvens av närståendes alkoholvanor som de flesta rapporterade var att de blivit känslomässigt sårade eller försummade. För kvinnornas del var det särskilt ofta partnerns eller annan familjemedlems alkoholvanor som orsakat detta.