Skriv ut den här sidan

Tidigare studie

Mellan åren 2009-2011 genomförde Alkohollinjen en studie med personer som ville förändra sina alkoholvanor. 

Deltagarna intervjuades några dagar efter den första kontakten med Alkohollinjen och sedan igen sex och tolv månader senare. Vid varje tillfälle ställdes frågor om bland annat alkoholvanor, psykisk hälsa och sociala förhållanden.

Studien finns att läsa om i både en vetenskaplig artikel och en rapport.

Rapporten

Rapporten visar bland annat att:

  • 95 procent uppgav att de upplevde att de blev mycket väl bemötta i samband med sin första kontakt med Alkohollinjen. De beskrev att de kände sig förstådda och lyssnade på och att rådgivaren visade respekt för deras egna mål och beslut.
  • De flesta hade arbete och familj och kunde få stöd av någon vid personliga problem eller kriser.
  • Två tredjedelar uppgav att den viktigaste anledningen till kontakten med Alkohollinjen var deras egen önskan att förändra sina alkoholvanor och/eller att de kände oro för de egna alkoholvanornas konsekvenser.
  • Cirka var femte man och var tionde kvinna uppgav att den viktigaste anledningen var att någon närstående ville att de skulle söka hjälp.

Vetenskaplig artikel

I den vetenskapliga artikeln presenteras följande resultat:

  • För omkring hälften var kontakten med Alkohollinjen deras första försök att få hjälp för att minska sin alkoholkonsumtion.
  • Ett år efter den första kontakten med Alkohollinjen hade deltagarna uppnått betydande förbättringar av både sina alkoholvanor och sin hälsa.
  • I samband med den första kontakten bedömdes 57 procent av kvinnorna och 68 procent av männen ha ett alkoholberoende. Ett år senare hade detta minskat, hos kvinnorna från 57 procent till 20 procent och för männen 68 procent till 18 procent. 
  • Andelen som rapporterade psykisk ohälsa i form av depression eller ångest minskade, bland kvinnorna från 41 till 20 procent och bland männen från 35 till 17 procent.
  • Bland kvinnorna ökade andelen som själva skattade sin hälsa som god eller mycket god, från 53 till 80 procent. Även bland männen var det fler som mådde bra eller mycket bra 12 månader efter den första kontakten med Alkohollinjen, från 63 till 73 procent.